KTO MOŻE ZOSTAĆ ADWOKATEM?

Kryteria stawiane przez prawo

W obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego przepisy dotyczące pełnomocników procesowych oraz adwokatów umieszczone zostały w 10 kanonach (1481-1490) w Księdze V: De processibus. Natomiast w Instrukcji procesowej Dignitas connubii wydanej w roku 2005 przez Papieską Radę ds. Autentycznej Wykładni Tekstów Prawnych, przepisy dotyczące pełnomocników procesowych i adwokatów zawarte zostały w artykułach 101-113.


Kan. 1483 - Pełnomocnik i adwokat winni być pełnoletni i nienaruszonej sławy. Adwokat ma być ponadto katolikiem, chyba że biskup diecezjalny zezwoli inaczej, doktorem prawa kanonicznego lub skądinąd prawdziwie biegłym i zatwierdzonym przez tegoż biskupa.

Kan. 1484 ​​§ 1. - Pełnomocnik i adwokat przed podjęciem zadania muszą złożyć w trybunale autentyczne zlecenie.

Po co adwokat?

Udział adwokata w procesie kościelnym

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1481 § 1. Strona może swobodnie ustanowić sobie adwokata i pełnomocnika; lecz poza wypadkami określonymi w §§ 2 i 3, może także występować i odpowiadać osobiście, chyba, że sędzia uzna posługę pełnomocnika lub adwokata za konieczną.
Instrukcja Procesowa Dignitas connubii, art. 104 - § 1. Adwokat i pełnomocnik, na mocy swego zadania, są obowiązani bronić praw stron i zachować tajemnicę urzędową.